WERKWIJZE

STAP 1: intakegesprek

STAP 2: aanvangsbilan

STAP 3: adviesgesprek

STAP 4: opstart logopedische therapie

STAP 5: evolutiebilan


INTAKEGESPREK


Tijdens dit gesprek met de ouder(s) tracht ik zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de aanmeldingsproblematiek, het schools functioneren, de sterktes van het kind,... Het kind mag tijdens dit gesprek aanwezig zijn. 

Op basis van dit gesprek bepaal ik welke testen er dienen te worden afgenomen. We bekijken samen op welke momenten het onderzoek door kan gaan. 

U krijgt het document voorschrift voor logopedische verstrekkingen mee. Dit document bestaat uit 3 luiken waarvan LUIK 1 dient te worden ingevuld door een arts (huisarts, kinderarts, NKO-arts). U brengt het ingevulde voorschrift mee op de afgesproken datum van het onderzoek.


AANVANGSBILAN


Dit is het eerste onderzoek. Als ouder hoeft u tijdens dit onderzoek niet aanwezig te zijn. Afhankelijk van de problematiek kunnen er meerdere testmomenten plaatsvinden. Ik vul LUIK 2 van het voorschrift in. 


ADVIESGESPREK


Nadat het onderzoek is afgelopen, kan een moment worden vastgelegd waarop de resultaten worden besproken. Tijdens dit adviesgesprek geef ik u meer uitleg over de inhoud van de testen en de behaalde resultaten. U krijgt al dan niet het advies om logopedische therapie op te starten. Indien een opstart is aangewezen, wordt het therapieverloop besproken. 

De onderzoeksresultaten bepalen of er al dan niet tussenkomst mogelijk is van de mutualiteit. Afhankelijk van de leeftijd duren de sessies 30 of 60 minuten (vanaf 10 jaar). Er wordt bekeken met welke frequentie en wanneer de therapiemomenten kunnen doorgaan. 


Vooraleer de therapie van start kan gaan, dient LUIK 3 van het voorschrift te worden ingevuld door een specialist (kindarts of NKO-arts). Pas nadat het voorschrift volledig in orde is, kan ik het dossier opmaken om terugbetaling aan te vragen. 


OPSTART LOGOPEDISCHE THERAPIE


Bij de eerste sessie krijgt het kind een schrift dat ieder therapiemoment wordt meegebracht. Om optimale begeleiding te kunnen bieden, moet het kind op regelmatige basis therapie volgen. Indien dit niet lukt, is het aangewezen de therapie stop te zetten. 


EVOLUTIEBILAN


Na ongeveer een jaar therapie worden de testen opnieuw afgenomen. De resultaten bepalen of het al dan niet nodig is om de behandeling verder te zetten. Het is mogelijk een tweede jaar terugbetaling aan te vragen. Hiervoor dient opnieuw een voorschrift te worden ingevuld.